Minke Fan't Seleantsje

* Vendue *

Jument Frisonne STER

née le 10/05/2004 - 1,57 m

Père : Ulke 338

Mère : Wietske Fan't Seleantsje

Père de la mère : Sjaard 320